در صورتی که کالا با سفارش شما مغایرت داشته باشد با همان بسته بندی ارسال شده به صورت کامل ارسال نمایید بعد از دریافت بسته با شما در تماس خواهیم بود